Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Huishoudelijke Hulp toelage
Het kabinet heeft op 7 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Deze extra middelen worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor gemeenten die deelnemen aan een versneld traject (koploperstraject) zijn bovendien extra financiële middelen toegezegd.

De middelen van de HHT zijn uitsluitend bedoeld voor het inrichten van aanvullende
diensten (‘plusdiensten’), of diensten voor groepen mensen die weliswaar kwetsbaar zijn, maar geen beroep kunnen of willen doen op de Wmo. De middelen kunnen dus niet worden ingezet voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning in de Wmo.

Plan Peelgemeenten voor behoud werk 300 zorgmedewerkers
De Peelgemeenten, zorgaanbieders en Wmo-raden willen graag gebruik maken van de HHT regeling. Hiermee kunnen we een stevige impuls te geven aan de werkgelegenheid voor mensen die ten gevolge van eerder genomen beleidskeuzes op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning (HO) hun baan dreigen te verliezen of reeds verloren hebben.
Daarom hebben wij in samenwerking met de zorgaanbieders in de Peelgemeenten
een plan van aanpak opgesteld en via de koplopersprocedure ingediend bij het ministerie van VWS. Wij verwachten dat bij toezegging van het subsidiebedrag (ca. 1,9 miljoen euro) werkgelegenheid behouden kan blijven voor circa 300 medewerkers (100 fte) in de Peelgemeenten. Eind november geeft het ministerie van VWS uitsluitsel over de toekenning van de subsidie. Hieronder treft u meer informatie over de regeling en het plan van aanpak van de Peelgemeenten.

Koploperstraject
Op zaterdag 13 september was er een landelijke bijeenkomst voor een beperkt aantal gemeenten, zorgaanbieders en het ministerie. Daarbij was namens Peel 6.1 wethouder Theo Maas van de gemeente Someren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over een versneld traject, naast het reguliere aanvraagtraject. Voor dit traject zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld, mits gemeenten een breed gedragen plan van aanpak met voldoende onderbouwing zouden indienen voor 30 september 2014.
Tevens deden bewindslieden Asscher en van Rijn de toezegging dat bij succesvolle uitwerking van deze plannen in de praktijk, een continuering van de middelen na 2016 aan de orde is. Het ministerie verwacht eind november een besluit te nemen over de toekenning van de middelen aan de gemeenten die een plan hebben ingediend.

Voorwaarden
Het ministerie van VWS heeft voorwaarden gesteld aan het plan van aanpak, waaronder:

 • Het plan moet bijdragen aan langer behoud van volwaardige werkgelegenheid bij in 2015 gecontracteerde aanbieders. Het moet leiden tot extra door betrokken aanbieders geleverde uren HO. Het gaat hier nadrukkelijk om ondersteuning in natura, aanvullend de op reguliere contracten.
 • Er dient sprake te zijn van een relevant multiplier effect. Per uur legt de gemeente een vast uniform bedrag bij vanuit de HHT. De rest wordt betaald door de cliënt of een derde.
 • HHT moet van toepassing zijn op (potentiele) Wmo doelgroepen.
 • Het plan moet weergeven op welke wijze de aanbieders betrokken worden en hoeveel volwaardige banen met HHT behouden kunnen worden bij deze aanbieders.

Plan van aanpak Peel 6.1
Doelgroepen
In het plan van aanpak van de Peelgemeenten zijn de volgende doelgroepen benoemd die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning met financiering vanuit de HHT:

 • Mantelzorgers: Mantelzorgers zijn in het kader van de Wmo 2015 een zeer belangrijke doelgroep. De HHT wordt ingezet ter ontlasting van mantelzorgers. Het doel daarvan is ondersteunen en ontzorgen door middel van de inzet van huishoudelijke hulp op een zodanige manier dat de mantelzorger daar het meeste voordeel van ondervindt. Bijkomend voordeel: mantelzorgers komen beter in beeld bij de gemeenten;
 • Kwetsbare groepen die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo willen of kunnen ontvangen, bijvoorbeeld personen ouder dan 70 jaar, inwoners die een afwijzing hebben vanwege aanwezige gebruikelijke zorg , waarbij de betreffende huisgenoot er niet voor kiest om deze gebruikelijke zorg te verlenen;
 • Cliënten met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst af willen nemen.

Diensten
Zij kunnen tegen betaling van een eigen bijdrage gebruik maken van de volgende diensten:

 • Huishoudelijke taken (hiervoor worden uitgesloten: de inwoners met een reguliere Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning)’;
 • Plusdiensten, aanvullend op een verstrekte maatwerkvoorziening huishoudelijk ondersteuning (denk aan ‘grote schoonmaak’, hulp bij boodschappen doen, dierverzorging, zolder/garage opruimen etc);
 • Ondersteuning bij algemene diensten, denk o.a. aan maaltijdverzorging;
 • Voor deze diensten betaalt de gemeente vanuit de HHT een bedrag van € 12,50 per uur aan de zorgaanbieder. De klant betaalt het resterende bedrag van de kostprijs (circa € 10,- per uur).

Toegang
De toegang moet rechtstreeks en eenvoudig vorm gegeven worden zonder extra inzet vanuit Peel 6.1 Zorg & Ondersteuning.

 • mantelzorgers: via dorps- /wijkondersteuners of het steunpunt mantelzorg;
 • overige groepen: rechtstreeks bij de zorgaanbieder of via dorps-/wijkondersteuning.

Uitvoeringskosten
Streven is om de uitvoeringskosten te beperken tot maximaal 5% van het beschikbare budget HHT. Deze uitvoeringskosten zitten met name in:

 • Monitoring en bewaking HHT uitgaven en budget (versnippering budget over alle aanbieders);
 • Publiciteit en communicatie met klanten.

Aanvraag (ingediend op 30 september)
Op basis van bovenstaande en een cijfermatige onderbouwing is via de spoedprocedure een subsidie aangevraagd ter hoogte van het dubbele bedrag dat via de reguliere traject beschikbaar zou zijn voor de zes peelgemeenten.

1. Gevraagd subsidiebedrag regio Peel 6.1: € 1.868.026
2. Gemiddelde bijdrage uit HHT voor de zorgaanbieder per uur per klant: € 12,50
3. Maximaal budget voor uitvoeringskosten 5% van het subsidiebedrag
4. Opbrengst in de vorm van additionele werkgelegenheid: 300 medewerkers, zijnde
100 FTE

M. Schlösser

Bron: Raadsinformatiebrief (RIB-MS-1421)